Β1-2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΚΔΟΣΗ 2Η/ 25.02.2021


Ο οργανισμός « ΔΡΑΜΙΝΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ANIL» έχοντας ως απώτερο σκοπό την παροχή ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών, τα οποία αφορούν την παραγωγή και εμπορία προϊόντων χάρτου (ΡΟΛΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ,ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ, ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ) και την εμπορία συναφών ειδών , τόσο προς τους πελάτες της και προς τους συνεργάτες της όσο και στα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέρη και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, υιοθετεί και εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις του διεθνές προτύπου ISO 9001:2015, έχοντας υπόψη τις ισχύουσες Εθνικές, Ευρωπαϊκές και Διεθνείς νομικές απαιτήσεις και κανονιστικές διατάξεις.

Η πολιτική ποιότητας έχει ως βασική αποστολή την υποστήριξη και την προώθηση της εταιρείας με διαρκή και αποτελεσματικό τρόπο, στην προσπάθεια που καταβάλλει για να αναβαθμίσει την ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Συνεπώς, η εταιρεία συμβάλλει τόσο στην βελτίωση και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας του συγκεκριμένου κλάδου, όσο και στην βελτίωση μεταξύ της σχέσης πελάτη-ενδιαφερόμενων μερών και εταιρείας, καθώς και στην εξασφάλιση της ικανοποίησής τους..

Επιπλέον, βασική αρχή αποτελεί η επαγγελματική δεοντολογία στις σχέσεις με τους πελάτες και τους συνεργάτες της, η διαρκής ποιοτική βελτίωση των ανθρώπινων πόρων, των μέσων και των λειτουργιών, καθώς επίσης και η συνεχής βελτίωσης και αποτελεσματικής εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. Κατά συνέπεια για την εφαρμογή της πολιτικής αυτής, ο οργανισμός:

- Εφαρμόζει μεθόδους και διαδικασίες που ανταποκρίνονται στις τρέχουσες συνθήκες της επιστήμης, της τεχνικής ,της τεχνολογίας αλλά και στις διατάξεις της ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας .

- Ενσωματώνει στις αρχές λειτουργίας της, την τήρηση της νομιμότητας και την κοινωνική ευθύνη.

- Προβαίνει σε αντικειμενική και κοινωνικά υπεύθυνη διαφήμιση των προϊόντων της.

- Χρησιμοποιεί τον κατάλληλο εξοπλισμό και εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό σε όλους τους τομείς της.

- Θέτει σε πρώτο πλάνο όλων των δραστηριοτήτων της την προσέγγιση διακινδύνευσης, βάσει της οποίας μπορεί να εντοπίζει και να αντιμετωπίζει ενδεχόμενες αποκλίσεις, όπως και να εντοπίζει

και να αξιοποιεί τυχόν ευκαιρίες. Κατά συνέπεια, υποστηρίζει την αποτελεσματική εφαρμογή των διεργασιών της και παράλληλα διασφαλίζει ότι επιτυγχάνουν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.

- Καθιερώνει συγκεκριμένο πλαίσιο στόχων φροντίζοντας για την επίτευξή τους αλλά και για την αποτελεσματική παρακολούθησή τους μέσω των τεκμηριωμένων πληροφοριών που τηρεί, ώστε να αποδεικνύεται η επιτυχής υλοποίησή τους.

Η απόφαση της εταιρείας, να εγκαταστήσει και να εφαρμόσει το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της βαρύτητας που δίνει στην υιοθέτηση διεθνών προτύπων που εξασφαλίζουν τον ποιοτικό και αποτελεσματικό τρόπο λειτουργίας και ελέγχου των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Το πρότυπο ISO 9001:2015 που έχει αναπτύξει ο οργανισμός αποτελεί ένα δυναμικό σύστημα, το οποίο στοχεύει στην συνεχή βελτίωση της λειτουργίας του και των επιδόσεών του, αποκτώντας έτσι κύρος και αξιοπιστία προς όλους τους συνεργάτες του, τους πελάτες του και σχετιζόμενα ενδιαφερόμενα μέρη. Παράλληλα δεσμεύεται για την αποτελεσματική εφαρμογή του Συστήματος Διαχείριση Ποιότητας, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται επιτυχώς στον πρωταρχικό και βασικό του στόχο, ο οποίος εστιάζει στην διαχρονική ικανοποίηση των απαιτήσεων, των προσδοκιών και των αναγκών των πελατών αλλά και στην απόκτηση και την διατήρηση της εμπιστοσύνης τους προς αυτόν.

Τέλος, η εταιρεία δεσμεύεται για την εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας, εξασφαλίζοντας ότι η Πολιτική αυτή είναι γνωστή και κατανοητή σε όλα τα τμήματά της και ότι εφαρμόζεται από όλο το ανθρώπινο δυναμικό της, το οποίο έχει εκπαιδευτεί κατάλληλα για την αποτελεσματική υλοποίησή της.

Αρμόδιος για την, παρακολούθηση ,την τήρηση και την υλοποίησή της ορίζεται ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας .


ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ:

Η παραγωγή και εμπορία προϊόντων χάρτου (ΡΟΛΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ,ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ, ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ) και η εμπορία συναφών ειδών.

Μετά από την επίσημη πιστοποίηση του Σ.Δ.Π., οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος προτύπου πρέπει να γνωστοποιείται και να εγκρίνεται από τον διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.

Β1-7 ΠΟΛΙΤΙΚΗ FSC®
Έκδοση 1" / 01.05.2023

Το όραμα του Οργανισμού «ΔΡΑΜΙΝΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΙΚΕ», είναι η καθιέρωση στην αγορά με γνόμωνα την προστασία του περιβάλλοντος, την ικανοποίηση των πελατών και την ασφάλεια των εργαζομένων. Η εταιρική μας υπευθυνότητα και επιχειρηματική ηθική μας οδήγησαν να ενσωματώσουμε αξίες στην στρατηγική μας, οι οποίες επιτεύχθηκαν από

-Την καλύτερη οικονομική ανάπτυξη για την κοινωνία και την Εταιρεία

-Την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου και την αξιοποίηση των δεξιοτήτων του.

-Την Περιβαλλοντική προστασία

Η δέσμευσή μας για την προστασία του περιβάλλοντος μας οδήγησε να υιοθετήσουμε τις αρχές του Forest Stewardship Council (FSC®) και να υποστηρίζουμε την περιβαλλοντικά κατάλληλη, κοινωνικά ωφέλιμη και οικονομικά βιώσιμη διαχείριση των δασών

 

Δηλώνουμε και δεσμευόμαστε ότι η «ΔΡΑΜΙΝΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΙΚΕ» λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο ώστε να διασφαλίσει ότι δεν εμπλέκεται, άμεσα ή έμμεσα στις ακόλουθες δραστηριότητες

  • Παράνομη υλοτομία ή το εμπόριο παράνομης ξυλείας και δασικών προϊόντων.
  • Παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον τομέα των δασών.
  • Καταστροφή της διατήρησης αξιών στον τομέα των δασών.
  • Σημαντική μετατροπή των δασών σε φυτείες για μη δασική εκμετάλλευση.
  • Εισαγωγή των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στον τομέα των δασών.
  • Παραβίαση των βασικών συμβάσεων της ΔΟΕ, όπως ορίζονται στη Διακήρυξη της ΔΟΕ για τις θεμελιώδεις αρχές και τα δικαιώματα στην εργασία, 1998. 
  • Παραβίαση των βασικών εργασιακών απαιτήσεων όπως αυτές ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία και το FSC-STD-40-004 V3-1

Παιδική εργασία 

-Καταναγκαστική εργασία 

-Διακρίσεις 

-Ελευθερία του συνεταιρίζεσθε 

 

Η πιστοποίηση της Εταιρείας «ΔΡΑΜΙΝΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΙΚΕ» έγινε με βάση το πρότυπο FSC-STD- 40-004 V3-1 και περιγράφει ένα σύστημα διαχείρισης που έχει στόχο την αποτελεσματική παρακολούθηση στην παραγωγή και εμπορία προϊόντων χάρτου (ΡΟΛΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ,ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ, ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ) μα αξίωση FSCMIX, ως singlesite ακολουθώντας το σύστημα Transfer βάσει του προτύπου FSC-STD-40-004 V3-1. Η παρακολούθηση αυτή αφορά όλα τα στάδια της από την παραγγελία των ά υλών στους προμηθευτές, μέχρι την παράδοση στους καταναλωτές, διασφαλίζοντας ότι έχουν χρησιμοποιηθεί πρώτες ύλες σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου και της υπεύθυνης διαχείρισης των δασών

Η Εταιρεία «ΔΡΑΜΙΝΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΙΚΕ» δηλώνει ρητά ότι υιοθετεί το σύστημα ελέγχου της Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά FSC-STD-40-004 V3-1, το οποίο συμβάλει

✓ στην αντιμετώπιση της παράνομης υλοτομίας

✓στο μετριασμό της κλιματικής αλλαγής

✓στην καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης

✓ στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που σέβεται τον ανθρώπινο παράγοντα εφαρμόζοντας την κείμενη νομοθεσία και τις βασικές αρχές που ορίζονται στο πρότυπο

✓με αποδοτικό από απόψεως κόστους-οφέλους τρόπο με την πολιτική υιοθέτησης του συστήματο FSC-STD-40-004 V3-1.

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΜΙΝΗΣ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΙΚΕ
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΔΡΑΜΙΝΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ
ΚΕ ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ - ΔΡΑΜΑ, ΤΚ 68131 THA. 2521029294 ΑΦΜ: 801644364 ΔΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΑΡ. ΓΕΜΗ: 1807 22010000