Β1-2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΚΔΟΣΗ 1Η/ 16.01.2017


Ο οργανισμός « ΔΡΑΜΙΝΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ANIL» έχοντας ως απώτερο σκοπό την παροχή ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών, τα οποία αφορούν την παραγωγή προϊόντων χάρτου και εμπορίας ειδών ατομικής υγιεινής, τόσο προς τους πελάτες της και προς τους συνεργάτες της όσο και στα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέρη και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, υιοθετεί και εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις του διεθνές προτύπου ISO 9001:2015, έχοντας υπόψη τις ισχύουσες Εθνικές, Ευρωπαϊκές και Διεθνείς νομικές απαιτήσεις και κανονιστικές διατάξεις.

Η πολιτική ποιότητας έχει ως βασική αποστολή την υποστήριξη και την προώθηση της εταιρείας με διαρκή και αποτελεσματικό τρόπο, στην προσπάθεια που καταβάλλει για να αναβαθμίσει την ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Συνεπώς, η εταιρεία συμβάλλει τόσο στην βελτίωση και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας του συγκεκριμένου κλάδου, όσο και στην βελτίωση μεταξύ της σχέσης πελάτη-ενδιαφερόμενων μερών και εταιρείας, καθώς και στην εξασφάλιση της ικανοποίησής τους.

Εφαρμόζει μεθόδους και διαδικασίες που ανταποκρίνονται στις τρέχουσες συνθήκες της επιστήμης, της τεχνικής ,της τεχνολογίας αλλά και στις διατάξεις της ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας . Ενσωματώνει στις αρχές λειτουργίας της, την τήρηση της νομιμότητας και την κοινωνική ευθύνη. Προβαίνει σε αντικειμενική και κοινωνικά υπεύθυνη διαφήμιση των προϊόντων της. Χρησιμοποιεί τον κατάλληλο εξοπλισμό και εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό σε όλους τους τομείς της.

Σχεδιάζει, εκτελεί, ελέγχει και βελτιώνει συστηματικά όλες τις διαδικασίες της παραγωγικής διαδικασίας. Θέτει σε πρώτο πλάνο όλων των δραστηριοτήτων της την προσέγγιση διακινδύνευσης, βάσει της οποίας μπορεί να εντοπίζει και να αντιμετωπίζει ενδεχόμενες αποκλίσεις, όπως και να εντοπίζει και να αξιοποιεί τυχόν ευκαιρίες. Κατά συνέπεια, υποστηρίζει την αποτελεσματική εφαρμογή των διεργασιών της και παράλληλα διασφαλίζει ότι επιτυγχάνουν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.

Καθιερώνει συγκεκριμένο πλαίσιο στόχων φροντίζοντας για την επίτευξή τους αλλά και για την αποτελεσματική παρακολούθησή τους μέσω των τεκμηριωμένων πληροφοριών που τηρεί, ώστε να αποδεικνύεται η επιτυχής υλοποίησή τους. Η απόφαση της εταιρείας, να εγκαταστήσει και να εφαρμόσει το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της βαρύτητας που δίνει στην υιοθέτηση διεθνών προτύπων που εξασφαλίζουν τον ποιοτικό και αποτελεσματικό τρόπο λειτουργίας και ελέγχου των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Το πρότυπο ISO 9001:2015 που έχει αναπτύξει ο οργανισμός αποτελεί ένα δυναμικό σύστημα, το οποίο στοχεύει στην συνεχή βελτίωση της λειτουργίας του και των επιδόσεών του, αποκτώντας έτσι κύρος και αξιοπιστία προς όλους τους συνεργάτες του, τους πελάτες του και σχετιζόμενα ενδιαφερόμενα μέρη. Παράλληλα δεσμεύεται για την αποτελεσματική εφαρμογή του Συστήματος Διαχείριση Ποιότητας, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται επιτυχώς στον πρωταρχικό και βασικό του στόχο, ο οποίος εστιάζει στην διαχρονική ικανοποίηση των απαιτήσεων, των προσδοκιών και των αναγκών των πελατών αλλά και στην απόκτηση και την διατήρηση της εμπιστοσύνης τους προς αυτόν.

Τέλος, η εταιρεία δεσμεύεται για την εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας, εξασφαλίζοντας ότι η Πολιτική αυτή είναι γνωστή και κατανοητή σε όλα τα τμήματά της και ότι εφαρμόζεται από όλο το ανθρώπινο δυναμικό της, το οποίο έχει εκπαιδευτεί κατάλληλα για την αποτελεσματική υλοποίησή της.

Αρμόδιος για την, παρακολούθηση ,την τήρηση και την υλοποίησή της ορίζεται ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας .

ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ: Η παραγωγή προϊόντων χάρτου και εμπορία ειδών ατομικής υγιεινής.

Μετά από την επίσημη πιστοποίηση του Σ.Δ.Π., οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος προτύπου πρέπει να γνωστοποιείται και να εγκρίνεται από τον διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ